ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นโท

คณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)

ส่งสอบ ๑,๖๘๐ คน ขาดสอบ ๘๒๓ คน คงสอบ ๘๕๗ คน สอบได้ ๓๑๗ คน สอบตก ๕๔๐ คน (๓๖.๙๙%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๑ นางสาวทิพปภาพร โชคธนตรัย 49 วัดบูรพาราม เมืองสุรินทร์ บูรพาราม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๒ นางสาวอภิญญา สุขใหญ่ 36 มมร.ห้องเรียนสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๓ เด็กหญิงกชพร อินทร์สุข 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๔ เด็กหญิงกนกวรรณ ยินดี 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๕ เด็กหญิงกรพินธ์ แก้วเลิศ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๖ เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีงาม 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๗ เด็กหญิงกานดา พยุงดี 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๘ เด็กหญิงกิตติกานต์ อินทร์หอม 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๐๙ เด็กหญิงกุลภรณ์ ดุลย์สุข 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๐ เด็กหญิงขณิษฐา จันจินะ 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงคีตยา ดวงใจ 11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๒ เด็กชายคีรี ปิ่นประดับ 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๓ เด็กชายจักรกฤช จารัตน์ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๔ เด็กหญิงจิรัญญา ปัชชามูล 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๕ เด็กชายฉัตรชัย เลิศชัยชนะ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๖ เด็กหญิงชนิดา แสงนันท์ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๗ เด็กหญิงชลดา สุขยอด 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๘ เด็กชายชิษณุพงศ์ เปนะนา 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๑๙ เด็กหญิงฐิติมา ทวีเหลือ 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๐ เด็กหญิงณัฐติกา วงค์แปลก 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงณิชนันทน์ วารีคำ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๒ เด็กหญิงณิชมน นะภาคเวช 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๓ เด็กหญิงเทพสุดา แรงรอบ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๔ เด็กหญิงธนารีย์ สีชมพู 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๕ เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองคำ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๖ เด็กหญิงธิติมา อินทรกำแหง 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๗ เด็กชายธีรศักดิ์ พงษ์วิเศษ 11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๘ เด็กหญิงนิศากร สุขสำราญ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๒๙ เด็กหญิงบุณยวีร์ เกิมรัมย์ 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๐ เด็กหญิงบุษบา จานแก้ว 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๑ เด็กหญิงเบญจมาศ ขยันดี 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๒ เด็กหญิงปนัดดา สุขพร้อม 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๓ เด็กหญิงปภิชญา คือกำนัน 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๔ เด็กหญิงปริยาวัตร แสงกระโทก 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๕ เด็กหญิงปาลีรัตน์ หาญห้าว 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๖ เด็กหญิงพรชนก ปรากฏรัตน์ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๗ เด็กหญิงพรสุดา มานุจำ 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงพัณณิพร โพธิ์แก้ว 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๓๙ เด็กชายพิชัย ใจกล้า 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๐ เด็กชายพีรภาส สมพริ้ง 11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงเพชรรัตน์ กะภูทิน 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๒ เด็กชายภัทรพงษ์ ไชยมาต 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงภัทราวดี ครวญดี 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงมลทิรา บูรณ์เจริญ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงมลฤดี คงถือมั่น 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๖ เด็กชายเมธาสิทธิ์ นุโยค 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๗ เด็กชายยุทธนา ธุรานุช 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๘ เด็กหญิงรักษ์ศีล ทองแผ่น 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๔๙ เด็กชายวรพงษ์ ดนัยรุ่งรัตน์ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๐ เด็กหญิงวันทนีย์ ขอนโพธิ์ 11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงวันเพ็ญ โพธิ์คำ 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๒ เด็กชายวีรพงษ์ ดีพร้อม 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๓ เด็กหญิงศศิธร เจริญชัย 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๔ เด็กหญิงสกุลรัตน์ พวงบุรี 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๕ เด็กหญิงสรวีย์ กองพร 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๖ เด็กหญิงสายสมร กงทอง 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๗ เด็กหญิงสิริกร กับทอง 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๘ เด็กหญิงสิริญา โสภิณ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงสิรินาฏ กำลังมา 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๐ เด็กหญิงสิริวิมล นึกชนะ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๑ เด็กหญิงสุชาวดี จันตา 11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๒ เด็กหญิงสุธางศ์ ลิขสิทธิ์ 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๓ เด็กหญิงสุมินตรา ประกอบดี 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีชมพู 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๕ เด็กหญิงหทัยชนก บุญส่ง 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๖ เด็กหญิงอภิญญา จีนใจน้ำ 14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๗ เด็กหญิงอริสรา ก้านจันทร์ 12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงอริสรา สมชื่อ 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงอาทิตยา ทุนาบาน 13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงอาทิตยา สะปะ 11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๑ เด็กหญิงอารียา ผ่องแก้ว 15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๒ นายกฤษณพงศ์ ไชยพร 32 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๓ นางสาวกาญจนา สันทาลุนัย 23 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๔ นายเกียรติศักดิ์ ศิริสุข 35 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๕ นายเขมณัฐ โสภา 41 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๖ นางสาวคำนึง ไหมทอง 22 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๗ นางสาวจรัสศรี คงพันธ์ 23 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๘ นางจินดา สาคาเรศ 37 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๗๙ นายณรงค์ศักดิ์ ดวงศรี 20 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๐ นางดวงแข บริบูรณ์ 40 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๑ นายเติมพงษ์ โสมเกษตรินทร์ 30 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๒ นายไตรภพ อวดร่าง 25 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๓ นางสาวธนกมล ทองคำบุตร 34 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๔ นางธนัตถ์ภรณ์ ปิยกุลโรจน์ 41 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๕ นางสาวธัญญวรัตน์ หวังดี 36 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๖ นายธีรพงษ์ บุญลับ 26 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๗ นางนิภา ภูทอง 47 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๘ นายนิยม เพิ่มมี 35 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๘๙ นายบันลือ จำนงมี 25 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๐ นางสาวเบญจพร แดงสกุล 39 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๑ นายพงศักดิ์ สมยิ่ง 19 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๒ นางสาวพรพรรณ สมร 41 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๓ นางสาวมณฑิตา สายชุมดี 36 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๔ นายยอด แลดี 22 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๕ นางรัศมี ไชยทอง 31 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๖ นายราเชนร์ เงางาม 31 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๗ นายรุ่งนภา ยอดเพชร 34 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๘ นางสาววจี ลิ้มวาทะรส 24 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๐๙๙ นางวรรณี สุขจุ้ย 37 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๐ นางวราลัย บุญโสดากร 34 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๑ นายวัชระ ปัดทาศรี 27 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๒ นายวิเชียร จันทร์แสง 30 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๓ นายวิทยา บุญนาม 31 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๔ นายวิรัติ ศรีอินทร์ 31 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๕ นายวิสาศักดิ์ จงพิทักษ์ธรรม 25 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๖ นางศรีวิไล กิ่งแก้ว 49 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๗ นางสาวศิริกัญญา สมบูรณ์ 27 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๘ นายสมบัติ สงวนดี 46 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๐๙ นายสมพร เสมอใจ 33 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๐ นางสรองทิพย์ เสริมทรัพย์ 36 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๑ นางสายเพชร พวงยี่โถ 42 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๒ นายสำเริง แก้วปลั่ง 32 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๓ นางสาวสุกัญญา เดชฤทธิ์ 44 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๔ นายสุกาจญ์ บุญเดีย 23 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๕ นางสุฑารัตน์ อุ่นทวี 34 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๖ นางสาวโสภา เงางาม 23 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๗ นายอณุทัช คงทน 42 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๘ นายอภิรักษ์ จันทา 32 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๑๙ นายอาทิตย์ แก้วม่วง 30 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๐ นายอารีย์ จันทร์จำรัส 34 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๑ นายอำนาจ แจ่มใส 32 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๒ นายอุดม มงคล 25 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๓ นายเอกพงษ์ พันธ์ชัย 21 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงกัณฐิกา มีลาภ 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๕ เด็กชายกิตติกร เกิดเหมาะ 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๖ เด็กหญิงเกศราภรณ์ ผ่องใส 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๗ เด็กชายคมสัน สมานโสร์ 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงจันทนา จงใจภักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๒๙ เด็กชายจารุวิทย์ นรินรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๐ เด็กชายเจตพล อุไร 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๑ เด็กชายเจนรงณ์ อ่อนตานา 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๒ เด็กชายฉัตรชัย พิลา 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๓ เด็กหญิงชฎารัตน์ จันทร์ฝอย 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงชนาภา ผนึกดี 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๕ เด็กชายชัยชาญ เจริญศิริ 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๖ เด็กชายชินวัตร สารเพชร 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงฐิตินันท์ ฉายเพชร 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๘ เด็กชายดนัย พิมพ์จันทร์ 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๓๙ เด็กชายธนกาญน์ ฤทธิ์ดี 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๐ เด็กชายธนกิจ พวงจำปา 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๑ เด็กชายธนวัฒน์ โกติรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงธันญเรศ มะลิลา 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๓ เด็กชายธาราทร แซ่ลิ้ม 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๔ เด็กหญิงธิติยา ศรีเดียว 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๕ เด็กหญิงน้ำทิพย์ ประดับศิริพรหม 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงเนตร 10 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงบุผา ชินแก้ว 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงปวีณา สมานโสร์ 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๔๙ เด็กหญิงปิยวรรณ สมานเมือง 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์ ขุมทอง 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๑ เด็กชายพีรกุล สกุลเหมาะ 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๒ เด็กชายพีรพล มากเหลือ 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๓ เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 10 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๔ เด็กหญิงฟ้ารุ่ง เพชรมาก 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๕ เด็กหญิงภัทรสุดา สารเพชร 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๖ เด็กหญิงภัทราภรณ์ สายทรัพย์ 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๗ เด็กชายภานุเดช ผึ้งทอง 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๘ เด็กชายภานุพงษ์ ปลื้มสุด 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๕๙ เด็กชายภูมรินทร์ คงสกุล 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๐ เด็กหญิงรัชนก โสภาคะยัง 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๑ เด็กชายเลอวุฒิ งามพรหม 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๒ เด็กหญิงวราภรณ์ ลอดทอง 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๓ เด็กชายวัชรินทร์ สายธนู 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๔ เด็กหญิงวันเพ็ญ ผดุงดี 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๕ เด็กหญิงวาสนา ส่องแสง 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๖ เด็กหญิงวิภาดา คล้ากระโทก 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๗ เด็กหญิงวิภาพร แสงสว่าง 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๘ เด็กหญิงศิริวรรณ ตรงดี 10 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๖๙ เด็กหญิงศิริวรรณ มีศิริ 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๐ เด็กชายศุภชัย บุญมาก 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๑ เด็กชายศุภฤกษ์ ภูสูง 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๒ เด็กชายสงกรานต์ มาวาย 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๓ เด็กชายสัญชัย ครอบแก้ว 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๔ เด็กชายสายสม ธรรมลีลา 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๕ เด็กหญิงสุจิตรา ทองหล่อ 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๖ เด็กชายสุจินดา ทาสีดา 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๗ เด็กหญิงสุจิราพร ถูกขนาดดี 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๘ เด็กหญิงสุนิษา เรืองชาย 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๗๙ เด็กหญิงสุพัตรา ทรงสะดี 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๐ เด็กชายสุพิชัย เอิบอิ่ม 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๑ เด็กชายสุรชัย แย้มชู 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๒ เด็กชายสุรศักดิ์ สุนทรสุจริต 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๓ เด็กชายโสภณ มะลิลา 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๔ เด็กหญิงโสรดา หรคุณ 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๕ เด็กชายอนุพงษ์ ผ่องฉวี 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๖ เด็กชายอภิชาติ ภูมิสุข 12 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงอรทัย สังข์ลาย 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๘ เด็กชายอรรถพล ไชยศรี 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๘๙ เด็กหญิงอาทิตติยา บรรดาดี 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๐ เด็กชายอานนท์ สารเพชร 13 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๑ เด็กหญิงอินทิรา สารเพชร 15 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๒ เด็กหญิงอุไรพร เหมาะดี 14 โรงเรียนบ้านจันรม เมืองสุรินทร์ ว้ดบ้านจันรม เมืองสุรินทร์
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๓ เด็กชายกำชัย ใจกล้า 15 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๔ เด็กชายกิตติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๕ เด็กชายจิรกิตติ์ ยิ้มชื่น 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงจีรารัตน์ บุญจง 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๗ เด็กชายชัยวัฒน์ วงศ์ต่าย 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๘ เด็กชายชัยวัฒน์ หายโศรก 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงญาสุมินทร์ ไตรพรม 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงณัชชา ฐานะ 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงนฤมล ชูชื่นพรหม 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงนุรินทร์ มะลิซ้อน 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงปนิดา พูนสวัสดิ์ 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๔ เด็กชายปรเมศร์ พูนสวัสดิ์ 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงพัชรี เจาะดี 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงไพรินทร์ คันธสรณ์ 13 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๗ เด็กหญิงภควดี ชูชื่นพรหม 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์ เสาวลัย 13 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๐๙ เด็กชายภาสกร ไผ่แก้ว 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๐ เด็กหญิงมีนา แก้วเรือง 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๑ เด็กหญิงเมธิณี คงทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๒ เด็กหญิงโยธกา เหมาะตัว 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๓ เด็กหญิงวาสนา สังข์ลาย 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงศิริรัตน์ เจาะดี 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๕ เด็กหญิงสกุณา จันทร์ปรุง 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๖ เด็กหญิงสุดารัตน์ วันโชค 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๗ เด็กชายสุทาเทพ ยิ้มชื่น 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๘ เด็กชายแสงอรุณ ได้เปรียบ 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๑๙ เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่ตัน 13 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๐ เด็กชายอำนาจ บุญเสร็จ 14 โรงเรียนบ้านโคกทม ปราสาท โคกทมบรมจินดา ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๑ นางสาวกนิษฐา ประประโคน 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงขนิษฐา ศรีนิลแท้ 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๓ นางสาวจริยา ล้อมนาค 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๔ นางสาวจันทินี หงส์สูง 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๕ นางสาวชิดชนก สุระสร 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๖ เด็กชายธีรศักดิ์ ชาวเมืองดี 14 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๗ นางสาวนวลนภา บูราณศรี 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๘ นายบุญทวี กระจายแก้ว 16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๒๙ นางสาวปวีณา เสร็จประสงค์ 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๐ นางสาวปิยรัตน์ หวังทางมี 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๑ นางสาวพรทิวา เอ็นมาก 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๒ นางสาวพาภิรัมย์ ประชุมรักษ์ 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๓ นางสาวมาลัย ใจทอง 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๔ นางสาววันวิสา ทรงสมมี 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๕ เด็กหญิงศรีนวล ล้อมนาค 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๖ นางสาวศศิธร แน่นหนา 16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๗ นางสาวสาวิตรี ทรงสีสด 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๘ นางสาวสุธิดา ชื่นชมยิ่ง 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๓๙ นางสาวสุธิดา ไม่ย่อท้อ 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงสุธิดา สายเล็ก 14 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๑ นางสาวสุนทรี ล้อมนาค 16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๒ นางสาวสุมาพร บุติมาลย์ 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๓ นางสาวสุรีรัตน์ ดีตลอด 16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๔ นางสาวอรสา เฉลียวไว 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๕ นางสาวอรอุมา ล้อมนาค 15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๖ นางสาวอารียา จบหล้า 16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท วรรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๗ เด็กชายเกียรติศักดิ์ สิงห์จานุสงค์ 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๘ เด็กชายไกรลาศ อาจภักดี 14 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๔๙ เด็กชายจักรกริช นิราศภัย 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ดวงราศี 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๑ เด็กหญิงจันทรา ดวงราษี 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงฐานิดา พูนผล 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๓ เด็กหญิงณัฐริกา ยามสงคราม 10 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๔ เด็กหญิงทัศรินทร์ สมนิยาม 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๕ เด็กชายธาราดล สนธิวา 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๖ เด็กชายธีรศักดิ์ ราษีทอง 11 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๗ เด็กหญิงนิตยา ทรงวาจา 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๘ เด็กหญิงนุสิตา สนธิวา 10 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๕๙ เด็กหญิงพัชรพร ต้นกาบ 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๐ เด็กหญิงวนิดา ล้ำเหลือ 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๑ เด็กหญิงวรกมล เชื้อสายดวง 10 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๒ เด็กหญิงวรรณา ชัยพร 10 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๓ เด็กชายศักดิ์ชัยวัตร เชื้อสายดวง 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๔ เด็กชายสัญญานันท์ กลับได้ 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๕ เด็กหญิงสุภาดา เริ่มประกุน 14 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๖ เด็กหญิงเสาวภา แก้วรัตน์ 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปราสาท วรณวราราม ปราสาท
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๗ เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรชมภู 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๘ เด็กหญิงกนกวรรณ สังสมานันท์ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงสาม 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๐ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ โชคดี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๑ เด็กหญิงขวัญฤทัย สมานทอง 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๒ เด็กชายจิรศักดิ์ ภูทิพย์ 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๓ เด็กชายจิรานุพงษ์ ศักดิ์ศรีกรม 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๔ เด็กหญิงจุฑามาศ คำเสมอ 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๕ เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงมณี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๖ เด็กหญิงจุรีรัตน์ นิรอรัมย์ 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๗ เด็กหญิงชลนิชา ศาลาแดง 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๘ เด็กชายฐาปกรณ์ ตามหมู่ดี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๗๙ เด็กหญิงทิตยา ไตรโสม 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๐ เด็กชายธนาวัฒน์ สุขศรีนวล 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๑ เด็กชายธนาวุฒิ เสาใย 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๒ เด็กหญิงนัทธมน หนุนเมือง 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๓ นางสาวนุชรี เชียงอินทร์ 18 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๔ เด็กหญิงบุษบา แยกมุม 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๕ เด็กหญิงประพรรษา เพราะสวน 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๖ เด็กหญิงพรนิภา สุวรรณสังข์ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๗ เด็กหญิงภูรี ภูผานิล 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๘ เด็กหญิงมาธิณี เกิดมี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๘๙ เด็กหญิงมุตธิตา สุขพินิจ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๐ เด็กชายรัฐธรรมนูญ กันทะโส 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๑ เด็กชายรัฐภูมิ บุญให้ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๒ เด็กหญิงรุ่งทิวา ผลเจริญ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๓ เด็กหญิงรุ่งนภา มะลิซ้อน 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๔ เด็กหญิงลัดดาวรรณ เนื่องแก้ว 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๕ เด็กหญิงวนัชพร ภิรมย์สุข 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๖ เด็กชายวัชรพงษ์ งาตา 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๗ เด็กหญิงวาสนา จิตต์สุภาพ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๘ เด็กชายวิชยุตม์ โฉลกดี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๒๙๙ เด็กหญิงวิภาวี สีทอง 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๐ เด็กชายวุฒิชัย สุพรรณ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๑ เด็กหญิงศาวิณี จำนงมี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๒ เด็กหญิงศิริยาภรณ์ วิวาสุขุ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๓ เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีโคตร 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๔ เด็กหญิงสมหมาย สุระเกษ 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๕ นางสาวสายชล พรมประศรี 17 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงสุภาวดี ศรีพรหม 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๗ เด็กหญิงสุวิภา ดุนดียิ่ง 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๘ เด็กหญิงหทัยทิพย์ พรมประศรี 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๐๙ เด็กหญิงอรวรรณ คำนันท์ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๐ เด็กหญิงอรวรรณ ยิงนารัมย์ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๑ เด็กหญิงอรวรรณ สุขจันทร์ 15 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๒ เด็กหญิงอาทิตติยา ศัตรูพินาศ 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๓ เด็กหญิงอินทิรา ล้อมกระโทก 14 แนงมุดวิทยา กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๔ นายชัยมงคล คงนาค 40 โรงเรียนบ้านโอทะลัน บัวเชด เขาศาลาอตุลฐานะจาโร บัวเชด
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๕ เด็กหญิงวรรณลักษณ์ แพงสุภา 11 โรงเรียนบ้านโคกสมอง บัวเชด เขาศาลาอตุลฐานะจาโร บัวเชด
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๖ นางสาวสุดารัตน์ ศรีวงษ์ 18 ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม๐๔ ในพระอุปถุมภ์ สังขะ เทพประทาน สังขะ
สร ๖๕๕๕/๐๓๑๗ นางสาวอรยา สีหาบุตร 15 ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม๐๔ ในพระอุปถุมภ์ สังขะ เทพประทาน สังขะ

~~~~~~~~~